Sunday, July 5, 2009

Smile, Waki, smile

Wan... Tu... Tri... Por... Payb....

Aguray man kunak idiay seksi a potograper...

Di ka met la maum-uma nga agbilbilangen? Adda kadi pay panggepmo a mangpindot dita shutter ti kameram wenno awan? Naktanganakon a nakaisem?

Ne-ay kuna diay seksi a potograper... apay sika kadi ti pikturek? Kunak no dayta adigi dita abaymo?

Ayna apow, awan manen... nakudkodko man tay haan a nabudo a bangabangakon... pordiosporsanto apow! No haan ka la a seksi a balasang... tattay ka pay a pinang-or iti dos por dos nakunak iti nakemko.

No diak pay nagsao ket nakaadu koma manen a nangpiktur idiay adigi iti abayko... Anta gayam isu a piniktur na...

Adda gayam dua nga alutiit nga agak-akrobatik...

Mayat kanu nga i-cover idiay pocketbook nga i-launch na inton' umay a bulan.

Ala wen... deliberannakto man iti sangagasut kunak met...

Nagadun?... kunana

Iwaras ko kadagitay gagayyemko idiay maysa a forum... kunak sako inkidday.

Ania gayam ti nagan diay publishing company nga ayan mo ading? dinamagko

Inyawatna ti calling cardna... "tawagannakto, manong dungngo", kinunana.

Ala wen... tandaanak.

No comments: