Sunday, July 5, 2009

Smile, Waki, smile

Wan... Tu... Tri... Por... Payb....

Aguray man kunak idiay seksi a potograper...

Di ka met la maum-uma nga agbilbilangen? Adda kadi pay panggepmo a mangpindot dita shutter ti kameram wenno awan? Naktanganakon a nakaisem?

Ne-ay kuna diay seksi a potograper... apay sika kadi ti pikturek? Kunak no dayta adigi dita abaymo?

Ayna apow, awan manen... nakudkodko man tay haan a nabudo a bangabangakon... pordiosporsanto apow! No haan ka la a seksi a balasang... tattay ka pay a pinang-or iti dos por dos nakunak iti nakemko.

No diak pay nagsao ket nakaadu koma manen a nangpiktur idiay adigi iti abayko... Anta gayam isu a piniktur na...

Adda gayam dua nga alutiit nga agak-akrobatik...

Mayat kanu nga i-cover idiay pocketbook nga i-launch na inton' umay a bulan.

Ala wen... deliberannakto man iti sangagasut kunak met...

Nagadun?... kunana

Iwaras ko kadagitay gagayyemko idiay maysa a forum... kunak sako inkidday.

Ania gayam ti nagan diay publishing company nga ayan mo ading? dinamagko

Inyawatna ti calling cardna... "tawagannakto, manong dungngo", kinunana.

Ala wen... tandaanak.

Thursday, February 19, 2009

Kunam ket Ali latta ah...

Paspas ti manehok itattay bigat. Naladawakon iti opisinak, ungtannakto manen diay sekretariak apow... naung-unget pay ngem siak ta ana ngarud ket awan met tarabakuenna no awanak pay...

Ket kastan sa nga agpayso ti royal... er... loyal. Madanagan ngamin no haannak a makita iti maysa nga aldaw.

Awan relasyon mi. Tita ti awag ko kaniana ta naub-ubing la bassit ngem ni nanangko. Diak kayaten ti mangyempleyo iti seksi ken naubing... diak kayat ti matemptar...

Amangan no idemandadak iti seksual harasmen... narigaten.